Všeobecné obchodní podmínky
TREGI CZ s.r.o (dále jen „VOP“)

1. Vymezení pojmů a zkratek

1.1. Pro účely těchto VOP se následujícími pojmy rozumí:

1.1.1. Provozovatelem společnost Apollo Real Estate a.s. se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 832/19, IČ 08412529, společnost zapsaná pod sp. zn. B 24617 vedená u Městského soudu v Praze.

1.1.2. Uživatelem fyzická osoba, která uzavřela s Provozovatelem Smlouvu.

1.1.3. Smlouvou smlouva o poskytování Služeb, kterou mezi sebou Provozovatel a Uživatel uzavřeli v souladu s těmito VOP.

1.1.4. Službami služby poskytované Provozovatelem na základě Smlouvy Uživateli, které spočívají zejména ve zpřístupnění funkcí Seznamky.

1.1.5. Seznamkou prostředí počítačového programu, sestávající z jednotlivých funkcí umožňujících vzájemnou interakci mezi Uživateli v mezích jednotlivých funkcí a vnitřních pravidel fungování,

1.1.6. Smluvními stranami Poskytovatel a Objednatel společně.

2. Úvodní ustanovení

2.1. Provozovatel je osobou provozující Seznamku na webové adrese www.mujsponzor.com.

2.2. Tyto VOP upravují podmínky poskytování Služeb Provozovatelem Uživateli a stanovují práva a povinnosti Smluvních stran z takto uzavřené Smlouvy.

2.3. VOP jsou nedílnou součástí každé Smlouvy.

2.4. Právní vztah založený Smlouvou se v otázkách těmito VOP neupravených řídí příslušnými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „ObčZ“).

3. Uzavření smlouvy

3.1. K uzavření Smlouvy je nezbytné vyplnění registračního formuláře umístěného na webové adrese www.mujsponzor.com a udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Provozovatel zašle na e-mail uvedený Uživatelem v registračním formuláři potvrzení o provedení registrace. Provozovatel je oprávněn bez udání důvodů odmítnout registrovat jakéhokoliv Uživatele.

3.2. Fyzická osoba je způsobilá k uzavření Smlouvy, splňuje-li všechny dále uvedené podmínky:

3.2.1. dosáhla věku 18 let,

3.2.2. je plně svéprávná,

3.2.3. bere na vědomí, že Seznamka může obsahovat materiál s erotickými či sexuálními informacemi, a je s tím plně srozuměn.

3.3. V souvislosti s uzavřením Smlouvy bude Uživateli založen na Seznamce jeho osobní profil.

4. Služby a základní pravidla užívání seznamky

4.1. Uzavřením Smlouvy získává Uživatel svůj osobní profil se základními funkcemi bez zpoplatnění.

4.2. Základní funkce bez zpoplatnění dostupné všem Uživatelům bez rozdílu tvoří:

4.2.1. Uživatel je oprávněn nahrát vlastní profilovou fotografii, kdy za takovou fotografii Uživatele se považuje fotografie splňující podmínky uvedené v bodu 4.5. těchto VOP (dále jen „Uživatelská fotografie“).

4.2.2. Uživatel, který má na profilu Uživatelskou fotografii, je oprávněn prohlížet profily ostatních Uživatelů.

4.2.3. Uživatel je oprávněn užívat další funkce, jsou-li mu Provozovatelem na uživatelském profilu v prostředí Seznamky zpřístupněny.

4.3. Nad rámec oprávnění uvedených v bodu 4.2. těchto VOP je Uživatel, který je ženou a který má na profilu Uživatelskou fotografii, oprávněn kontaktovat ostatní Uživatele.

4.4. Nad rámec oprávnění uvedených v bodu 4.2. těchto VOP je Uživatel, který je mužem, oprávněn po aktivaci FREE zpoplatněného členství (dále jen „FREE členství“) kontaktovat ostatní Uživatele.

4.5. Za Uživatelskou fotografii se považuje taková fotografie, který splňuje dále uvedené náležitosti:

4.5.1. zachycuje osobu Uživatele,

4.5.2. její povaha se nepříčí právním předpisům, dobrým mravům, všeobecně akceptovaným morálním normám, jakož i celospolečenským pravidlům slušného chování,

4.5.3. Provozovateli byla doložena autentičnost fotografie ve smyslu bodu 4.5.1. těchto VOP. Způsoby doložení autentičnosti budou Provozovatelem Uživateli sděleny prostřednictvím prostředí Seznamky, případně k dotazu na Provozovatele.

4.6. Při využívání Seznamky je zakázáno, aby Uživatel:

4.6.1. uváděl na svém profilu jakékoliv kontaktní údaje (zejména e-mail, telefon apod.) či na jakékoliv jiné informace, pomocí kterých je možné Uživatele kontaktovat jinak než prostřednictvím Seznamky,

4.6.2. užíval Seznamku za účelem dosažení zisku, nabízel či propagoval jakékoliv služby či zboží, zasílal obchodní či reklamní sdělení či i jinak zneužíval Seznamku k jiným účelům,

4.6.3. vybízel k užívání ve vztahu k Seznamce konkurenčních služeb,

4.6.4. nabízel poskytování sexuálních služeb, služeb prostituce či obdobných služeb.

4.7. Uživatel bere na vědomí, že profil Uživatele na Seznamce je veřejný, a to s výjimkou údajů, které jsou jako neveřejné takto v prostředí Seznamky výslovně označeny.

5. FREE členství

5.1. FREE členství je zpoplatněno podle následujícího ceníku poplatků:

5.1.1. FREE členství na 14 dnů – cena 500,- Kč.

5.1.2. FREE členství na 1 měsíc – cena 1.000,- Kč.

5.1.3. FREE členství na 3 měsíce – cena 2.500,- Kč.

5.1.4. FREE členství na 6 měsíců – cena 4.000,- Kč.

5.2. FREE členství je možné objednat prostřednictvím funkce Seznamky.

5.3. FREE členství bude Uživateli aktivováno bez zbytečného odkladu poté, co odešle objednávkový formulář a zaplatí cenu objednaného FREE členství Provozovateli. Za okamžik zaplacení se považuje okamžik, kdy plná cena objednaného FREE členství bude připsána na bankovní účet Provozovatele. Podrobné podmínky jsou uvedeny v prostředí Seznamky.

5.4. Doba FREE členství počne běžet okamžikem aktivace FREE členství ze strany Provozovatele a skončí uplynutím doby, na kterou bylo FREE členství zakoupeno. Služby spadající do FREE členství budou ze strany Provozovatele Uživateli poskytnuty v plném rozsahu již k okamžiku aktivace FREE členství, s čímž Uživatel výslovně objednáním FREE členství souhlasí.

5.5. Zakoupí-li Uživatel FREE členství ještě před tím, než mu uplyne lhůta k odstoupení od smlouvy podle bodu 6.4. těchto VOP, bere Uživatel s ohledem na poslední větu bodu 5.4. těchto VOP Uživatel na vědomí, že v takovém případě mu právo odstoupit od smlouvy podle bodu 6.4. těchto VOP nepřísluší.

5.6. Daňový doklad o zaplacení ceny FREE členství bude Uživateli vystaven, pakliže o něj Uživatel výslovně požádá.

5.7. FREE členství je dobrovolné a je na Uživateli, zda se rozhodne ho využít a získat tak přístup k některým Službám vyhrazeným pouze uživatelům s FREE členstvím.

5.8. Dojde-li k Provozovatelem zaviněné, jakož i nepředvídatelné a nezaviněné okolnosti (vis maior), z důvodu které nebude ze strany Provozovatele možné poskytovat Služby vztahující se k FREE členství Uživateli, který má aktivované FREE členství, v plném rozsahu po celou dobu trvání FREE členství, bude Uživateli doba FREE členství po podání odůvodněné žádosti Uživatele přiměřeně prodloužena o dobu, po kterou nebylo z uvedených důvodu možné Služby vztahující se k FREE členství řádně užívat.

5.9. Úplata za FREE není nikterak závislá na skutečnosti, zda Uživatel Služby spojené s FREE členství skutečně využije a v jakém rozsahu tak učiní.

6. Práva a povinnosti uživatele

6.1. Uživatel je při užívání Seznamky povinen dodržovat veškerá pravidla a povinnosti mu plynoucí z těchto VOP, jakož i z právních předpisů. Uživatel je povinen vystupovat při užívání Seznamky vůči ostatním Uživatelům slušným chováním, neodporujícím právním předpisům. Uživatel je povinen užívat Seznamku výlučně k jejímu účelu a způsobem nenarušujícím její provoz, jakož i nezasahujícím do oprávněných práv a zájmů Provozovatele a ostatních uživatelů.

6.2. Uživatel je povinen strpět hodnocení jeho profilu včetně jeho obsahu a Uživatelova chování ze strany ostatních Uživatelů, kdy toto hodnocení bude uveřejněno na profilu Uživatele.

6.3. Uživatel je povinen zveřejňovat na svém profilu jen takovém informace, které budou plně pravdivé, nebudou zavádějící a nebudou porušovat právní předpisy, jakož ani zasahovat do cizích práv a oprávněných zájmů třetích osob. Za informaci se ve smyslu tohoto ujednání považuje jakákoliv informace, ať už slovní, obrazová, zvuková či jiná.

6.4. Uživatel je oprávněn do čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření Smlouvy od Smlouvy odstoupit. Odstoupení je možné zaslat Provozovateli na e-mail info@mujsponzor.com.

6.5. Uživatel je oprávněn kdykoliv požádat Provozovatele o skončení smluvního vztahu založeného Smlouvu a v té souvislosti o smazání svého uživatelského profilu. Provozovatel smaže uživatelský profil Uživatele zpravidla nejpozději do tří (3) dnů od okamžiku obdržení písemné žádosti Uživatele zaslané Provozovateli na e-mail info@mujsponzor.com o smazání účtu.

6.6. Uživatel bere na vědomí, že v případě skončení Smlouvy před vypršením doby trvání zakoupeného FREE členství nemá Uživatel právo na vrácení jakékoliv části ceny zakoupeného FREE členství. Uživatel rovněž nemá právo na vrácení jakékoliv části ceny zakoupeného členství, je-li mu profil na Seznamce smazán či znepřístupněn dle bodu 7.2.3. těchto VOP.

6.7. Uživatel je povinen strpět zobrazování reklam umísťovaných Provozovatelem na webové stránce Seznamky (vč. prostředí Seznamky). Uživatel zejména nesmí žádným způsobem ve své webovém prohlížeči zobrazování reklam blokovat. V případě porušení této povinnosti je Provozovatel mj. oprávněn omezit Uživateli až do zjednání nápravy přístup do Seznamky.

6.8. Uživatel je povinen zdržet všeho, v důsledku čehož by byla skryta identita jeho počítače, z něhož se připojuje do Seznamky.

7. Práva a povinnosti provozovatele

7.1. Provozovatel je oprávněn kontrolovat, zda Uživatel dodržuje pravidla a povinnosti v souvislosti s užíváním Seznamky, jež mu plynou z těchto VOP či právních předpisů. Za tím účelem je Provozovatel zejména oprávněn mj. i zaznamenávat IP adresy zařízení, z nichž se Uživatel do Seznamky připojuje.

7.2. Zjistí-li Provozovatel porušení povinností ze strany Uživatele, je oprávněn učinit veškeré dostupné prostředky k nastolení řádného stavu, zejména je Provozovatel oprávněn i bez předchozího upozornění:

7.2.1. požadovat od Uživatele vysvětlení,

7.2.2. smazat či znepřístupnit informace, jež budou Uživatelem zveřejněny v rozporu s povinnostmi uvedenými v bodu 6.3. těchto VOP, či z omezit přístup Uživatele na Seznamku,

7.2.3. smazat či znepřístupnit profil Uživatele na Seznamce a v souvislosti s tím okamžitě ukončit smluvní vztah Smlouvou založený, a to vše aniž by Provozovateli vznikala jakákoliv informační či vysvětlovací povinnost vůči Uživateli.

7.3. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za pravdivost, úplnost či správnost údajů zveřejněných na profilech Uživatelů, jakož ani za pravdivost, úplnost či správnost informací, které si Uživatelé mezi sebou prostřednictvím Seznamky sdělují.

7.4. Provozovatel má výlučné právo ryze v závislosti na svém subjektivním uvážení rozhodovat o závadnosti informací ve smyslu bodu 6.3. těchto VOP (zahrnujíce i např. rozhodování o závadnosti fotografií ve smyslu bodu 4.5.2. těchto VOP).

7.5. Provozovatel má právo na nezbytnou dobu omezit funkčnost Seznamky z důvodu údržby, opravy či odstraňování chyb v počítačovém programu či na zařízeních, na nichž Seznamka běží. Provozovatel se zavazuje v takovém případě učinit bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy se o omezení funkčnosti Seznamky dozví, veškerá potřebná opatření k obnovení plné funkčnosti Seznamky.

7.6. Provozovatel neodpovídá Uživatelům, jakož ani třetím osobám za žádnou újmu, která jim v souvislosti s užíváním Seznamky případně vznikne.

7.7. Provozovatel si vyhrazuje právo a Uživatel s tímto výslovně souhlasí, že nedojde-li po dobu alespoň šesti (6) po sobě jdoucích měsíců k alespoň jednomu přihlášení Uživatele do Seznamky, má Provozovatel právo jeho uživatelský profil vymazat a odstranit veškerá jeho uživatelská data.

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Ochrana osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

8.2. Podrobné podmínky zpracování osobních údajů Uživatele jsou uvedeny v Souhlasu se zpracováním osobních údajů, s nimž fyzická osoba mající zájem stát se Uživatelem vyslovuje při registraci podle bodu 3.1. těchto VOP svůj souhlas, jehož vyslovení je současně podmínkou pro uzavření Smlouvy.

9. Povinně uváděné údaje

9.1. Provozovatel podle ustanovení § 1826 odst. 1 zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tímto sděluje, že:

9.1.1. Smlouva bude u Provozovatele uložena v elektronické podobě, přičemž Uživatel k této nemá přístup,

9.1.2. Smlouvu je možné uzavřít výlučně v českém jazyce,

9.1.3. Smlouva je uzavřena postupem dle bodu 3.1. těchto VOP,

9.1.4. Případné chyby v registračním formuláři lze opravit na žádost zaslanou Provozovateli,

9.1.5. pro Provozovatele nejsou závazné žádné kodexy chování a Provozovatel nedodržuje řádný dobrovolný kodex chování.

10. Ostatní a závěrečná ujednání

10.1. Neplatnost jakéhokoliv ujednání Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ujednání Smlouvy a Smlouvy jako celku. Totéž platí i pro jakékoliv ujednání těchto VOP, jež jsou nedílnou součástí každé Smlouvy.

10.2. Veškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy, se budou Smluvní strany snažit řešit nejprve smírným jednáním mezi Smluvními stranami, o něž jsou Smluvní strany povinny se vždy pokusit. Jestliže Smluvní strany touto cestou do 30 dnů ode dne, kdy některá ze Smluvních stran vyzvala druhou mluvní stranu ke smírnému řešení sporu, nedospějí k dohodě o vyřešení sporu, mohou v souladu s právními předpisy obrátit na soud. Uživatel, který je spotřebitelem, se může rovněž se sporem obrátit na subjekt mimosoudního řešení sporu - Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

10.3. Provozovatel je oprávněn tyto VOP kdykoliv jednostranně změnit. Změnu VOP oznámí Provozovatel jejím uveřejněním na webové adrese Seznamky. V případě, že Uživatel se změnou VOP nesouhlasí, má možnost postupem dle bodu 6.5. těchto VOP požádat o ukončení smluvního vztahu.

10.4. Tyto VOP ve verzi uvedené v jejich hlavičce nabývají účinnosti dnem 26.7.2019 a jsou zveřejněny na webových stránkách Provozovatele www.mujsponzor.com/vseobecne-podminky.


Vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy